SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU i REJESTRACJI CZASU PRACY

W wielu nowoczesnych przedsiębiorstwach niezbędna jest kontrola dostępu, pobytu oraz ruchu osobowego na całym obszarze firmy. Powoduje to wzrost bezpieczeństwa oraz skuteczniejsze zarządzanie firmą.
Niezbędnych informacji do kontroli dostępu może dostarczyć system oparty o niezawodne karty zbliżeniowe, przydzielane każdemu pracownikowi i okresowo gościom. Czytniki kodu zbliżonej karty montuje się przy każdych ważnych drzwiach. Dzięki temu w bazie komputera można rejestrować wszystkie przejścia uprawnionych osób. Daje to, oprócz pełnej kontroli dostępu, możliwość określania miejsca pobytu wybranych osób i rejestrowania czasu pracy pracowników.

Firma BLOCK ALARM realizuje powyższe zagadnienia w oparciu o:

Zintegrowany system Kontrol Dostepu z systemem, alarmowym oparty na centrali z rodziny SATEL INTEGRA

Niezależny system kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy
w oparciu o podzespoły PcTherm


Czytnik kart zbliżeniowych

* montaż bezpośrednio na ścianie lub futrynie drzwi

* format transmisji: EM Marin

* obsługa standardowych kart 125 kHz

* możliwość pracy na zewnątrz

* przycisk dzwonka

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU i REJESTRACJI CZASU PRACY

PcTherm

PControl jest systemem kontroli dostępu zbudowanym w oparciu o transponderowe karty pasywne. Każda karta ma swój unikalny kod, który drogą radiową wysyła do czytnika. Kod karty ma ponad bilion kombinacji, co gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Karta pasywna zasila się energią pola elektromagnetycznego czytnika i w związku z tym pracuje bezkontaktowo. Jest niezawodna i wygodna w użyciu.
Odczytywanie karty na odległość daje możliwość całkowitego utajnienia systemu , gdyż całe urządzenie może być ukryte pod warstwą tynku, boazerią itp.

PControl jest systemem przeznaczonym do:

System ma zastosowanie w takich obiektach jak:
biura, hotele, urzędy, banki, zakłady pracy, budynki mieszkalne, magazyny, biura przepustek, parkingi itp.

Modułowa konstrukcja pozwala na dowolną konfigurację i ewentualną rozbudowę systemu w przyszłości, umożliwiając dostosowanie go do każdych niemal wymagań użytkownika. Konstrukcja PControl daje możliwość konfigurowania od najprostszych, jednoczęściowych kontrolerów pojedynczych drzwi, do rozbudowanych sieciowych systemów identyfikacji, kontroli dostępu, rejestracji zdarzeń i czasu pracy lub kontroli procesów technologicznych.

Kontroler systemu PControl jest wyposażony w pamięć kart i podejmuje decyzje o otwarciu przejścia. Taka cecha daje możliwość autonomicznej pracy systemu, bez stałego nadzoru programu komputerowego.
Na poniższym rysunku pokazano najprostszą strukturę umożliwiającą kontrolowane otwieranie drzwi z jednej strony.oraz system autonomiczny jednego przejścia, wykorzystujący pełne możliwości kontrolera.

Czytnik o zasięgu ok. 15cm odczytuje kod przyłożonej karty i przekazuje go do kontrolera, który może być oddalony od czytnika na max. odległość 150m.

Kontroler posiada pamięć 1168 kart, i jeżeli przyłożona karta ma odpowiednie uprawnienie, otwiera drzwi wysyłając sygnał sterujący do rygla lub blokady elektromagnetycznej. W przypadku podłączonych zegarów 1 i 2 strefy czasowej, kontroler otwiera drzwi tylko, gdy karta została przyłożona w odpowiedniej dla niej strefie czasowej.

Sygnały odczytywane przez kontroler:

Sygnały wysyłane z kontrolera:

Kontroler jest programowany kartą master lub z komputera, na którym zainstalowano program INSTALATOR 1.0.
Kartą master wykonywane są następujące czynności:

W kontrolerze może być uaktywniona dowolną kartą VIP jedna z trzech funkcji VIP:

VIP-TIME: anulowanie stref czasowych
VIP-BLOCK: dostęp tylko dla kart VIP
VIP-ACCESS: dostęp bez użycia kart - w tym przypadku przycisk dzwonka uruchamia rygiel

Kontroler systemowy przystosowany jest do łatwego podłączenia komputera z programem INSTALATOR 1.0, który umożliwia proste wykonanie wszystkich czynności jakie są dostępne dla karty MASTER, i dodatkowo daje możliwość oglądania występujących zdarzeń, co znakomicie upraszcza uruchamianie systemu. Można również tworzyć bazy danych dla pracowników, posiadających ważne karty, przyjęte do pamięci odpowiedniego kontrolera.

Kontroler można w prosty sposób, przez dodanie płytki interfejsu RS485 przystosować do pracy w systemie centralnym pokazanym na początku.

PODSTAWOWE PARAMETRY SYSTEMU

Rejestrator zdarzeń B32 jest urządzeniem obsługującym maksymalnie do 8 kontrolerów. Posiada nieulotną pamięć 16 000 lub 32 000 zdarzeń i prowadzi dla wszystkich podłączonych kontrolerów 8 stref czasowych. Może pracować on-line lub off-line.
Przy pracy off-line nie jest wymagane ciągłe podłączenie komputera, a konieczność odczytu zdarzeń jest sygnalizowana diodą LED i stykiem przekazinika. Taka sygnalizacja zabezpiecza przed przepełnieniem pamięci rejestratora i utratą zdarzeń.
Przy pracy on-line zdarzenia są odczytywane przez stale włączony komputer, a operator systemu obserwuje bieżącą sytuację w obszarach chronionych.
Administrowanie kartami wykonuje się z komputera, przy pomocy zadeklarowanego kontrolera systemowego.

System jest obsługiwany przez program kontroli dostępu PControl KD 1.0 lub przez program kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy PControl KD/RCP 1.0. Programy te mają duże możliwości i są opisane poniżej.

PControl INSTALATOR 1.0 Program wspomagający obsługę kontrolerów.

Program ten instalowany jest na przenośnych komputerach instalatorów obsługujących kontrolery pracujące autonomicznie. Do programu załączany jest kabel z interfejsem RS232 umożliwiający łatwe podłączenie komputera z kontrolerem.
W programie można utworzyć oddzielny projekt dla każdego obsługiwanego kontrolera. W projekcie tworzona jest baza pracowników z ich uprawnieniami (strefa czasowa 1 lub 2 , VIP) i z przydzielonymi im kartami. Tak utworzoną bazę kodów kart można zapisać do kontrolera. Jest to więc wygodne narzędzie, którym można odczytać z kontrolera jego pamięć I konfigurację, dokonać niezbędnych zmian (np. skasowanie zbędnych kart, dodanie nowych, zmiana konfiguracji), i zapisać nową informację z powrotem do kontrolera.
Projekty dla poszczególnych kontrolerów można przechowywać na twardym dysku lub dyskietkach. Umożliwia to sprawne administrowanie wieloma kontrolerami.
Program umożliwia bardzo łatwe wykonanie wszystkich czynności jakie są dostępne dla karty master i dodatkowo umożliwia zmianę czasu sygnalizacji alarmu.
Dodatkowo program INSTALATOR 1.0 daje możliwość oglądania ( bez rejestracji) występujących zdarzeń (przyłożenie karty, otwarcie drzwi, naciśnięcie dzwonka itd.), co bardzo ułatwia sprawdzenie poprawności działania całej instalacji.

PControl KD 1.0 Program kontroli dostępu.

Podstawą pracy systemu są zapisy o godzinie wejścia i wyjścia osoby z określonego obszaru (terenu firmy, budynku, piętra itp.). Zakłada się, że każda osoba wchodząca na teren zakładu powinna posiadać kartę identyfikacyjną z unikalnym numerem. Czytniki kart rozmieszczone przy wejściach do poszczególnych obszarów rejestrują ruch osób i przekazują zebrane dane poprzez interfejs do komputera nadzorującego pracę systemu. Program zapamiętuje i przetwarza wszystkie dane.
Komputer może obsługiwać kontrolery bezpośrednio lub za pośrednictwem rejestratorów zdarzeń.
Bezpośrednio do komputera można podłączyć tylko 5 kontrolerów. W takim przypadku komputer musi pracować cały czas. Natomiast przy zainstalowanych rejestratorach zdarzeń B32, program może obsłużyć do 256 kontrolerów, a komputer może być podłączany okresowo. Przerwy w pracy komputera nie mogą powodować przepełnień w rejestratorach. Możliwość przepełnienia pamięci rejestratora sygnalizowana jest alarmem. Program automatycznie odczytuje zawartość pamięci podłączonych rejestratorów.
Informacje dotyczące dostępu do pomieszczeń oraz danych osobowych mogą być wyświetlone w postaci raportów na ekranie komputera lub wydrukowane na drukarce. Każdy raport można obejrzeć na ekranie dokładnie w takiej postaci, jak zostanie wydrukowany na papierze. Raport można również zapisać na dysku np. w celu póŸniejszego przejrzenia lub drukowania.
Raporty są w dużej mierze sparametryzowane. Operator systemu może dowolnie wybierać okres, jakiego ma dotyczyć raport i zaznaczać pozycje, które go interesują w danej chwili. Ma również możliwość wskazania jednej osoby lub wszystkich osób pracujących w wybranym zakładzie, dziale lub grupie, o których chce uzyskać informację.

Poniżej wymieniono podstawowe parametry programu:

Program obsługuje specjalny czytnik systemowy. Przyłożenie do tego czytnika karty systemowej jest warunkiem uruchomienia programu. Czytnik systemowy umożliwia również proste przyjmowanie nowych kart.

PControl KD/RCP 1.0 Program kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

Program ten w zakresie kontroli dostępu jest identyczny do powyżej opisanego PControl KD. Dodatkowo posiada moduł rejestracji czasu pracy oparty o tę samą bazę pracowników.
PControl KD/RCP pozwala na tworzenie i przypisywanie pracownikom norm i limitu czasu pracy, oblicza czas pracy z uwzględnieniem nadgodzin oraz tworzy raporty o czasie pracy.

Poniżej wymieniono podstawowe parametry programu:

Minimalne wymagania na komputer: Pentium 120; SVGA; 16 MB RAM; 1 GB CDROM.
Zalecane parametry komputera: Pentium II 330; SVGA; 32 MB RAM; 4 GB CDROM.

PControl jest systemem kontroli dostępu zbudowanym w oparciu o najnowsze osiągnięcie techniki w dziedzinie zabezpieczeń, jakim są karty transponderowe. Bardzo duża ilość kombinacji kodu (64 bity), brak konieczności zasilania karty (karta zasila się energią pobraną z czytnika) i w związku z tym praca bezkontaktowa, czynią PControl urządzeniem niezwykle niezawodnym i wygodnym w użyciu. Odczytywanie karty na odległość daje możliwość całkowitego utajnienia systemu , gdyż całe urządzenie może być ukryte pod warstwą tynku, boazerią i.t.p.

PControl jest systemem przeznaczonym do:

System ma zastosowanie w takich obiektach jak:
biura, hotele, urzędy, banki, zakłady pracy, budynki mieszkalne, magazyny, biura przepustek, parkingi itp.

Modułowa konstrukcja pozwala na dowolną konfigurację i ewentualną rozbudowę systemu w przyszłości, umożliwiając dostosowanie go do każdych niemal wymagań użytkownika. Konstrukcja PControl daje możliwość konfigurowania od najprostszych, jednoczęściowych kontrolerów pojedynczych drzwi, do rozbudowanych sieciowych systemów identyfikacji, kontroli dostępu, rejestracji zdarzeń lub kontroli procesów technologicznych. Na górnym rysunku pokazano schemat pełnego sieciowego systemu mogącego obsłużyć do 256 przejść i do 4600 uprawnionych osób.System ten dzięki zastosowaniu rejestratorów zdarzeń B32 może pracować on-line lub off-line (bez włączonego komputera).
Identyfikatory transponderowe (karty, breloki) są zbliżane do czytników, które przekazują odpowiednie kody do kontrolera. Kontroler jest wyposażony w pamięć kodów uprawnionych kart. Jeżeli odczytany kod ma uprawnienie do wejścia, dla aktualnej strefy czasowej, to kontroler otwiera drzwi. Kontroler odbiera również sygnały od czujnika otwarcia drzwi, przycisków dzwonka i rygla, od czujników antysabotażu i dwa dowolne binarne sygnały z innych systemów.

Konfiguracja wszystkich kontrolerów i buforów odbywa się z pozycji operatora programu PControl KD/RCP. Program ten gromadzi informacje o zdarzeniach ze wszystkich podłączonych rejestratorów w sposób automatyczny przy pracy on-line, lub okresowo przy pracy off-line. Komputer może być podłączony do systemu przewodowo łączem RS485 lub RS232, albo radiowo, albo za pomocą modemów.