MONITORING, czyli ochrona pod kontrolą

System ochrony większości obiektów opiera się w zasadzie na działaniu systemu alarmowego, potocznie zwanego "alarmem". Jednak instalowanie lokalnego systemu alarmowego ma sens tylko wtedy, gdy jego uruchomienie jest w stanie wyzwolić działania usuwające przyczynę wzbudzenia alarmu! To właśnie zapewnia monitoring połączony z interwencją załóg dyżurnych.

Wzrost przestępczości i nasilające się zagrożenie włamaniami i napadami spowodowały wzrost zapotrzebowania na instalacje skutecznych systemów alarmowych i korzystanie z usług wyspecjalizowanych firm ochrony, zapewniających ochronę nie tylko życia i mienia obywateli, ale również dbających o ich spokojny sen. Wzrastającej z roku na rok ilości obiektów zabezpieczonych systemami alarmowymi towarzyszy, obserwowane już od dawna, zjawisko braku reakcji na "wyjące alarmy". U podstaw tego zjawiska leżą dwie przyczyny :

Szczególnie skuteczną formą zabezpieczenia mienia, przeciwdziałającą szkodliwym przejawom życia społecznego, popularną na całym świecie, jest tzw. m o n i t o r i n g, oparty na profesjonalnym systemie alarmowym zainstalowanym w domu, biurze czy sklepie itp. Pracuje 24 godziny na dobę, sprawując ciągły nadzór nad obiektami wyposażonymi w instalację alarmową. Jest to system ciągłej, elektronicznej kontroli stanu bezpieczeństwa obiektów wyposażonych w lokalne systemy alarmowe. Włączenie obiektu w system monitoringu umożliwia aktywną interwencję w sytuacjach zagrożenia oraz pozwala na wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości funkcjonowania systemu alarmowego, np. w przypadku usterki lub sabotażu. Reakcja na napad czy włamanie nie ogranicza się do sygnalizacji dźwiękowej, jak to ma miejsce w sytuacji, gdy system nie podlega monitoringowi. W monitoringu naruszenie strefy chronionej uaktywnia urządzenie, które przesyła sygnał drogą telefoniczną lub radiową w specjalnym paśmie częstotliwości przydzielonym firmie monitorującej przez Państwową Agencję Radiokomunikacyjną. Sygnał ten dociera do Centrum Monitorowania i po obróbce komputerowej zostaje odczytany przez operatorów dyżurnych, którzy niezwłocznie kierują grupę interwencyjną do dozorowanego obiektu. W skład całości systemu wchodzą:

W dużym uproszczeniu zasada działania monitoringu polega na tym, że informacje z lokalnego systemu alarmowego, zamontowanego u klienta, przesyłane są za pośrednictwem:

Informacje wysyłane z lokalnego systemu alarmowego (LSA) odbierane są przez stację monitorowania alarmów, która w ten sposób uzyskuje dane na temat stanu systemu. Począwszy od uaktywnienia się alarmu (w systemach najprostszych) po informacje typu: uzbrojenie - rozbrojenie LSA (czas, kategoria użytkownika, sposób, strefa), stany alarmowe (włamanie, napad, sabotaż, pożar, zalanie, gradient temperatur, czas, strefa, rodzaj czujnika), tryby serwisowe, transmisje kontrolne, stan zasilania zasadniczego i awaryjnego itp. (w przypadku systemów rozbudowanych). Operator bazy monitorowania alarmów (BMA) w zależności od rodzaju odebranej informacji podejmuje odpowiednie czynności (np. wysyła grupę i nterwencyjną, powiadamia klienta, Policje Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe itp.). Ponadto w przypadku zastosowania odpowiedniego systemu umożliwia on operatorowi centrum monitorowania -odpytanie- w dowolnym momencie o stan systemu. Wszelkie zdarzenia dotyczące chronionego obiektu, np. napad, włamanie, uzbrojenie, rozbrojenie, zanik zasilania, awaria lub sabotaż systemu są automatycznie zapisywane oraz dokumentowane w pamięci komputera z uwzględnieniem daty i dokładnego czasu. System monitoringu może kontrolować następujące sygnały: napadu i włamania, stan kontroli systemu (załączenie i wyłączenie) z opcjonalnym powiadomieniem abonenta, zagrożenia pożarowego, gazowego, pomocy medycznej. W zależności od systemów zainstalowanych na obiektach chronionych informacje napływające z terenu do zbiorczych stacji komputerowych mają różny charakter i mogą sygnalizować np.:

Zasada działania monitoringu oparta jest na profilaktyce, czyli swego rodzaju prewencji, która pozwala wyeliminować, a przynajmniej zmniejszyć ryzyko jakiegokolwiek zamachu. Monitorowane obiekty są specjalnie oznakowane, co może odstraszyć potencjalnego rabusia, a przynajmniej skrócić czas penetracji obiektu. Ogólnie rzecz biorąc zaletą monitoringu jest duża czułość i szybkość reakcji alarmowych na zaprogramowane zagrożenia. Ponadto do zalet należy zaliczyć stosunkowo małe koszty eksploatacji. System monitoringu ma również tę zaletę, że śledzi automatycznie, bez interwencji użytkownika, podstawowe jego parametry jak np.:

Wadą są niestety wysokie koszty instalacji LSA oraz ich duża awaryjność na skutek bądź to niskiej jakości wykonania, bądź niewłaściwej eksploatacji przez użytkownika. Dochodzi do tego oparcie reakcji na sygnały alarmowe wyłącznie na działaniach Policji. Ponadto każdy wymieniony powyżej system monitoringu ma swoje własne wady i zalety. Jeszcze nie tak dawno systemy alarmowe nie były zabezpieczone przed działaniem fal elektromagnetycznych, a więc np. telefonów komórkowych, co powodowało niekontrolowane załączenia alarmów. Obecnie nie stanowi to już problemu.

MONITORING LINIAMI TELEFONICZNYMI

Monitoring dialerowy można podzielić ze względu na sposób przekazu informacji na cyfrowy i akustyczny. Istota monitoringu dialerowego akustycznego polega na automatycznym wybieraniu telefonicznego numeru alarmowego (np.997) i po zgłoszeniu się abonenta przekazanie mu treści komunika tu w formie fonicznej (np. -Firma X, ul. Nowa 3 "włamanie"). Zaletą tego systemu jest minimalny koszt instalacji, brak urządzeń towarzyszących oraz brak potrzeby tworzenia SMA. Natomiast podstawową wadą to możliwość długotrwałego blokowania alarmowych linii telefonicznych oraz absorbowanie uwagi fałszywymi alarmami. Monitoring dialerowy cyfrowy różni się od akustycznego tylko formą przekazu informacji. W formie cyfrowej przekazać można błyskawicznie dużą ilość informacji wymagających jednak od odbiorcy ich "obróbki". System taki wymaga stosowania odpowiednich urządzeń sterowanych komputerowo. Zaletą takiego systemu jest duża dostępność użytkowników do linii telefonicznej i niska cena eksploatacji. Wada tego systemu jest niska niestety sprawność krajowej sieci telefonicznej.

MONITORING "ŁĄCZAMI SZTYWNYMI"

Występuje w trzech rodzajach:

Monitoring interfejsem prądowym - polega na wykorzystaniu łącza kablowego sztywnego dzierżawionego lub specjalnie do tego celu stworzonego. W obwodzie połączenia kablowego kontroluje się prąd, który musi się mieścić w określonych granicach. Zaletą tego systemu jest szybkość działania i mała podatność na zakłócenia. Wadą jest brak możliwości rozróżnienia treści przekazywanych informacji (nie da się stwierdzić przyczyn braku przepływu prądu - włamanie, napad, sabotaż, pożar, brak zasilania, strefa, itp.).

Monitoring interfejsem szeregowym - polega na cyfrowym i kodowanym przekazie po "łączach sztywnych". Zaletą jest ogromna szybkość i zakres transmisji informacji oraz brak podatności na zakłócenia. Wadą natomiast ogromne koszty projektowania, wykonania i eksploatacji (budowa lub wydzielenie specjalnych sieci kablowych).

Monitoring w systemie "SEZAM" - jest systemem kombinowanym z tzw. nałożeniem sygnałów na zwykłe linie telefoniczne. Sygnał przekazywany jest na częstotliwości ponad akustycznej nie zakłócając w ten sposób prowadzonej rozmowy telefonicznej. Zaletą tego systemu jest duża szybkość działania oraz mała podatność na zakłócenia. Wadą natomiast jest konieczność instalacji dodatkowych urządzeń.

MONITORING RADIOWY

Występuje w dwóch rodzajach:

Monitoring radiowy oparty jest na łączności "równoległej", tzn., że na jednym kanale radiowym pracuje wiele urządzeń nadawczo-odbiorczych, których uporządkowaną pracę determinuje specjalne oprogramowanie komputerowe. Zaletą tego typu monitoringu jest możliwość zabezpieczenia obiektów w rejonach pozbawionych sieci telekomunikacyjnej. Wadą natomiast jest to, że kanał użytkowany w systemie jest kanałem dostępnym dla wszystkich nieproszonych intruzów. Ponadto kanał transmisji radiowej jest podatny na zakłócenia przemysłowe, atmosferyczne oraz pochodzące od innego sprzętu radiowego. Wobec powyższego istnieje realna groźba całkowitej blokady systemu, a przez to pozbawienie obiektu ochrony. Wzrastająca też liczba monitorowanych tą drogą obiektów wpływa na zawodność systemu oraz obniża jego parametry. Odmianą monitoringu radiowego jest monitoring via GSM. Zaletą tego systemu jest "połączenie" systemu radiowego z komutowanym. Umożliwia on zarówno cyfrowy jak i akustyczny przekaz informacji. Ponadto może również wysyłać wiadomości tekstowe (SMS). I to nie tylko do centrum monitorowania ale również pod każdy wskazany numer telefonu zarówno GSM jak i tradycyjnego. Wadami tego systemu są m. in. chwilowe braki zasięgu, obciążenia sieci, możliwość zakłócenia transmisji itp. Jednak bardziej zaawansowane systemy transmisji dwukierunkowej pozwalają na częstsze kontakty-kontrole Bazy Monitorowania Alarmowego (BMA) z obiektem i w zasadzie eliminują wymienione wyżej utrudnienia.

MONITORING SATELITARNY

Posiada w naszych realiach gospodarczych główną zasadniczą wadę - jest po prostu drogi, jakkolwiek prosty nadajnik GSP można już nabyć za ok. 1500 złotych. Dlatego poprzestaniemy tylko na jego wymienieniu.

MONITORING TELEWIZYJNY

Ostatnimi czasy coraz prężniej rozwija się również monitoring TV dozorowej. Można go podzielić na monitoring realizowany drogą przewodową i bezprzewodową. Schemat działania monitoringu TV dozorowej jest zbliżony do monitoringu LSA. W skład systemu wchodzą:

W przypadku naruszenia strefy chronionej (dozorowanej) przy pomocy kamery obraz jest przekazywany drogą kablową (np. komutowaną) lub bezprzewodowo (np. GSM) do centrum monitorowania gdzie jest automatycznie rejestrowany na elektronicznym nośniku informacji, a operator podejmuje czynności zgodne z przyjętą procedurą alarmową. Zaletą tego systemu jest przede wszystkim możliwość identyfikacji sprawcy, rejestracja wszystkich jego poczynań oraz możliwość kontroli sytuacji w całym obiekcie do momentu zakończenia działań zabezpieczająco-ochronnych (np. grupy interwencyjnej). Wadą systemu jest wysoki koszt wykonania, możliwość zakłócenia w przypadku systemu bezprzewodowego. Wobec powyższego najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie systemu łączonego monitoringu LSA i TV dozorowej. Jednakże należy dokonać odpowiedniego "wyważenia" systemu zabezpieczenia i stopnia zagrożenia obiektu.

GRUPA INTERWENCYJNA

Profesjonalnie przygotowana do świadczenia usług firma z zakresu monitoringu LSA wraz z reakcją grupy interwencyjnej daje gwarancję podjęcia niezbędnych działań w celu eliminacji zagrożenia w miejscu alarmu w czasie nie dłuższym niż 5-10 min. Przeszkoleni i uzbrojeni członkowie patrolu docierają w ciągu kilku minut na miejsce zdarzenia. Zadaniem grupy jest dotrzeć do obiektu w możliwie jak najkrótszym czasie (max.5 min.) i podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie czynnika zagrażającego życiu i dobrom materialnym. Niektóre firmywprowadziły patrole poruszające się na motorach "Honda", co znacznie skraca czas interwencji do minimum w godzinach największego nasilenia ruchu. Równocześnie powiadamiane są odpowiednie służby zgodnie z priorytetami przewidzianymi w karcie zgłoszenia np.: właściciel obiektu, Policja, Straż Pożarna, wskazana osoba.

KOSZT

Koszt systemu monitorowania uzależniony jest od jego rodzaju oraz samego operatora. Koszt systemu zainstalowanego w danym obiekcie może też zależeć od wartości znajdujących się w niej przedmiotów. Należy zwrócić baczną uwagę na cenę abonamentu zawierającą koszt miesięcznej usługi w zakresie monitorowania oraz koszt miesięcznej usługi w zakresie reakcji grupy interwencyjnej. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że najdroższym ogniwem w usłudze monitorowania LSA wraz z interwencją grupy jest sama grupa interwencyjna. W skład grupy interwencyjnej wchodzą 2-3 osoby. Miesięczny koszt utrzymania jednej grupy interwencyjnej (tj. 2 ludzi na dobę) wynosi ok. 15.000, - zł. Teraz można obliczyć ile obiektów musi obsługiwać jedna grupa aby przy oferowanej Państwu cenie usługi opłacało się ją utrzymywać. Rachunek jest prosty im niższy abonament tym więcej obiektów, a to pociąga za sobą zmniejszenie "wydajności" grupy oraz zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia kilku zdarzeń alarmowych jednocześnie. Podsumowując należy korzystać z usług w zakresie monitorowania LSA wraz z reakcją grup interwencyjnych, gdyż posiadają zasadnicza zaletę. Są tańsze od ochrony fizycznej realizowanej przez pracującego na terenie obiektu pracownika ochrony. Niektóre firmy w ramach swych usług monitoringowych oferują polisy. W przypadku kradzieży wywołanej zwłoką w przybyciu ekipy interwencyjnej, firma wypłaca odszkodowanie. Z zasady obiekt chroniony w systemie monitoringu podlega zniżkom ubezpieczeniowym, dochodzącym nawet do 65%. Wybierając firmę należy jednak zwrócić uwagę na to, czy proponuje ona profesjonalizm za rozsądną cenę. (patrz: cennik)

Nasza firma współpracuje z wieloma agencjami ochrony: